ዕላማታት

ምንቅስቓስ ንትንሣኤ ኣክሱማዊ ሥልጣነ (ትንሣኤ ኣክሱማዊያን) ከም ናይ ለውጢ ህዝባዊ ሓይሊ ኮይኑ ንምግልጋል ዕላማታት ኣለዉዎ። ነዚ ብዝተመልከተ ተወሳኺ ሓበሬታ ቀፂሎም የንብቡ። ከተግብር ይጽዕር።

ምዕንባብ ትግራዋይነት

ክብርታትን ባእታታትን ኣምር ትግራዋይነትን ብዝርዝር ተፀኒዖም ብኹሉ ትግራዋይ ተለሊዮም ክፍለጡን ክጭበጡን  ክዓብዩን ምግባር ተባሃጊ ትግራዋይ መንነት ኣብ ብራኸ ዓለም ክቡር ቦትኡ ክሕዝ ምኽኣል ቀንዲ ዕላማና እዩ። ንፁር ምስሊ ትግራዋይ መንነት ብኹሉ ትግራዋይ ክፍለጥ ምግባር ወሳናይ እዩ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅናዮ ንኩለመዳያዊ ትንሣኤ ሥልጣነና መሰረትን ሞተርን ዝኾን መቦቆላዊ መንነት ትግራዋይነት እዩ።

ስለዚ ናይ ትንሣኤያዊ ቃልስና ቀንዲ ዕላማ ናይ ትግራዋይነት መንነት ጠቐራቱን ፀገማቱን ብምንጋፍ ቁልጭ ኣቢልካ ብምውፃእ፣ ትግራዋይነት ሙሉእ ብሙሉ ተወሊዑ ኣክሱማዊ ሥልጣነና ዳግም ክበርህ ምግባር እዩ። ተጋሩን ትግራዋይነት ዘሐበሉ ዘጠቀሩ ኩሎም ምእላይ ምሕፃብ ምፅሃይ፣ ዝሃሰሱ ባህሊ ኣታሓሳስባን ተግባርን ምሕዳሽ ዝጠፍኡ ደሊኻ ምርካብ ኣካል እዚ ዕላማ እዮም።

ማሕበራዊ ሃፍቲ ተጋሩ ናብ ጭቡጥ ሃፍቲ ምቕያር 

ማሕበራዊ ሃፍቲ ማለት፡ ኣባላት ሓደ ማሕበረሰብ ነንሕድሕዶምን ምስ ካልኦትን ዝተሓባበረሎምን ዝረዳድእሎምን፥ ክብርታት፥ ልምድታትን ምትእስሳራትን ማለት እዮም። ናይቲ ማሕበረሰብ ሓፈሻዊ ውፅኢታዊነትን ዓወትን ብብርኪ ማሕበራዊ እምነት ኣባላቱ ይውሰን፤ ናይ ምትእምማን መሰረት፡ ሓቀይናነትን ሓላፍነትን ዝተመልኦ ናይ ኣባላት ስጡም ማሕበራዊ ርክብ እንትህልው እዩ።

ማሕበራዊ ምትእምማንን ማሕበራዊ ዉሕስናን ተጋሩ ክድንፍዕ ስድራቤታዊ ርክብ ክዕምብብ ምግባር ።

ድጉል ማሕበራዊ ሃፍቲ ተጋሩ ብምልላይን ብምምዕባልን ዕዳጋዊ ተደላይነቱ ምዕባይ።  

ውህሉል ማሕበራዊ ሃፍቲ ተጋሩ ብምጥቓም ክብርታና መሰረት ዝገበሩ ኣገልግሎታትን ፍርያታትን ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ጭቡጥን ዝድህሰስን ቁጠባዊ ረብሓ ምርግጋፅ። 

ንዞም ኣገልግሎታትን ፍርያታትን ዕዳጋዊ ተበፃሕነቶም ምግፋሕ ካብ ቁጠባዊ ረብሕኦም ሓሊፋ ዝፍጠር (ሓቂ፥ ምትእምምማን፥ ምውህሃብ) ስጡም ማሕበራዊ ምትእስሳራት ተመሊሱ ነቶም ማሕበራዊ ሃፍቲታት እውን ከም እታወታት ኾይኑ ብቐፃልነት ዘጠናኽረሉን ዘማዕብለሉን ኩነታት ክፈጥር እዩ። 

ብሳይንስ ቴክኖሎጂን ምህዞን ዝማዕበለ ሕብረተሰብ ምፍጣር

ኩሎም ዘለዉ ምህዞታት ተፈልዮም ብዘመናዊ ኣገባብ ተፀኒዖም ክለምዑ ክስፋሕፍሑን ምግባር ኣድላዪ ስለዝኾነን ምትእስሳር ነባር ምህዞታት ተጋሩ (ቅመማ መድሓኒት፣ ቋንቋ፣ ስነ ህንፃ፣ ስነ ጥበብ፣ ወዘተ) ምዝማን፣ ምስ ዓለም ተምፅኦ ተክኖሎጂ ምዝማድን ኣካል ዕላማ እዚ ምንቅስቓስ እዩ።

ሓድነት መላእ ተጋሩ ምርግጋፅ ናብ ንቡር ምምላስ

ተጋሩ ብዘይፍታዎም  ብናይ ፀላእቲ አስትራተጂ ተፈላሊዮም ክነብሩ ስለ ዘይብሎምን ብናይ ፀላእቲ ትልምን  ስትራተጂን እናተሳለና እንበፅሖ ህውከት እምበር ራህዋ ስለ ዘየለ እዚ ስትራቴጂ ገዛእቲ ሽዋ ብሓድነት ዳግም ናብ መረበቱ ብምምላስ ክነፍሽሎ ኣለና። እንተነኣሰ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዶብ ኣእምሮ ኣፍሪስና ልቦናዊ ሓድነት እዚ ህዝቢ ክነብስርን ዓለም እትፈልጦ ዶብ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ደረጃ ክነብፅሖ ግድን እዩ። እንተነኣሰ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዋላ ተዘይኮነ በቢዘለዎ ተፃባኣይ ሓሳብ ከምዘይሕዝ ሓድነቱ ልዕሊ ዝኾነ ውሕስንኡ ምዃኑ ኣሚኑ ተማላሊኡ ተሓላሊዩ ዝነብር ወለዶ ክንሃንፅ ኢና።

ፀጋታትን ሓደጋታትን ተጋሩ ብጭቡጥ ምልላይን ናብ ረብሓ ምቕያርን

ተጋሩ ከም ህዝቢ ብርክት ዝበሉ ፀጋታት ተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ሃፍቲ ከም ዘለውና ርዱእ እዩ፡፡ ከምኡ እውን ብዙሓት ዕንቅፋታትን ሓደጋታትን ኣለዉና፡፡ ስለዝኾነ ቆወምትን በብእዋኑ ምስ ግዝየን ኩነታትን ዝመፁ ፀጋታትን ሓደጋታትን ብመፅናዕቲ ምፍላይን ናብ ረብሓ ወሎዶታት ተጋሩ ምርቅያር ሓደ ኣካል ዕላማና እዩ፡፡   

ባህሊ ምንቅስቓስ ንትንሣኤ ኣሱማዊ ሥልጣነ

እዚ ምንቅስቓስ እዚ እዞም ልዕል ኢሎም ዝተጠቐሱ ራኢ፣ ዕላማታትን ሽቶታትን ክውን ንምግባር ዘኽእሎ ባህሊ እቲ ምንቅስቓስ ክሃንፅ ክተግብርን ግድን እዩ። ሓደ ምንቅስቓስ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ዕላማ ሒዙ እንትብገስ ነቲ ዕላማ መሰረት ዝገበሩ ስትራተጅታትን ስልትታትን ንምፍፃም ዘኽእሉ በቲ ዕላማ መሰረት ዝተቓነዩ ትካላዊ ባህሪ ወይ ባህሊ ናይቲ ምንቅስቓስ ክሃንፅ ይግባእ።

ባህሪ ናይቲ ምንቅስቓስ ካብቲ መሰረታዊ ክብርታት (ዓምዲ ሓሳባት ወይ መትከላት) ዝመንጨዉ ኮይኖም ኣብ ስብእና (ባህሪ)፣ ከይዲ (ተግበር) ውፃኢትን ኣባላት እቲ ምንቅስቓስ ዝንፀበረቕ እዩ። ሓሳባዊ ባህሊ እቲ ምንቅስቓስ ብግብሪ ኣባላቱ ዝግለፅ ስለዝኾነ ባህርን ተግባርን እቶም ኣባላት ድማ ንባህሊ እቲ ምንቅስቓስ ዘንፀባርቕ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ብቐንዱ ትካላዊ ባህሉ ዝውስንን ሂወት ክህልዎን ዝገብር እቲ ኣባሉ ብዝህልዎ ናይ ቃልሲ ባህሊ ዝወሰን ስለዝኾነ ኣባላት ብዝነኣሰ እዞም ዝስዕቡ መትከላት መሰረት ዝገበረ ናይ ኣፋፃፅማ ባህሊ ቃልሲ ክገብሩ ይግባእ።  

ሀ. ኣዶነት (ወላድነት)፦ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ዙርያ ትግራዋይነት ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ዝሰርሕ ስሩዑን ዘይስርዑን ውዳበታት (ትካላት ) ክውልድ ከባዝሕን ብዝተኽኣለ መጠን ዕላምኡ ከም ዘሳኽዕ ሩዱእ ገይሩ ኣብ ትግራዋይነት ትኹረት ዝገበረ  ኣራባሒ፣ኣባፃሒ፣ ሓቛፋይ ታራ ክህልዎ  ይግባእ።

. መንፅር ወለዶታት ተጋሩ፦ እዚ ምቅስቓስ  (አባል እዚ ምንቅስቓስ ) ዝኾነ ይኹን ሓሳብ፣ተግባር፣ፍጻመ ወይ ውሳነ ብመነጽር ስትራቴጅካዊ ረብሓን ህላወን  ተጋሩ ብቐዳምነት ክርኢ ይግባእ። እዚ ምንቅስቓስ ንዝኾነ ይኹን ውሳነ  መርእዩ መነጽሩ (ዓይኑ) መመዘኒ ረቛሒኡ ስትራተጅካዊ ህላወ፣ ረብሓ፣ ሓድነትን ውሕስናን ህሉውን መፃኢ ወለዶታትን መላእ ተጋሩ ይኸውን። 

. ትግራዋይ ብኽውንነት፦ ዝኾነ ኣባል ናይዚ ምንቅስቓስ (እዚ ምንቅስቓስ ባዕሉ) ትግራዋይ ሂወት ክህልዎ ይግባእ። ብስነ-ምግባሩን ኣገባብ ኣነባብራኡን (ናይ ስራሕ ባህሉ፣ ሓቅነት፣ ተኣማንነት፣ተወፋይነት ስብእንኡ) ናይ ብሓቂ በቲ ናይ ተጋሩ መንነት ዝነብር ኣብነታዊ ሰብ ክኸውን ይግባእ። ትግራዋይነት ክልስ-ሓሳብ ኣይኾነን ህሉው ተግባር እዩ፤ ስለዝኾነ መርሃ-ሂወትና ቡኡ መሰረት ክኾን ኣለዎ። ትግራዋይነት ክንኮኖ ክንነብሮ ኣለና። ትግራዋይነት ሂወትና ክኾን ኣለዎ።

WordPress Theme built by Shufflehound. ትንሳኤ ኣኽሱማዊ ስልጣነ | ፳፻፲፩ ዓ.