ኣብዚ ሰሙን ብመራኸብቲ ሓፋሽ እንሰምዖ ዝፀናሕና ሓወልቲ ኣኽሱም ንምፅጋን ሓገዝ ተረኺቡ ምንትሴ ዝብል ዘይና መፍትሒ ዘይኮነስ ሱር ቦቀስ ናብ ዝኾነ መፍትሒ ን ከይንስጉም ዝገብር መደንዘዚ እዩ::

ተጋሩኣብቅርስታትናዘለናፀገምብናይካልኦትሓገዝዝፍታሕኣይኮነን::እቲ ቀንዲ ፀገም ኣብ ቅርስና ሰብ ዋናታት ኣይኮናን::ዋንነትን ሓላፍነትን ንሳልሳይ ወገን ኣሕሊፍና ምሃብና እዩ:: እቲ ካልኣይ ፀገም ቅርስታትና ንስልጣነና ብዘለዎም ክቡር ፀጋ እንተይኮነስ ብንዋታዊ ዋግኦምጥራሕ ስለ እንሪኦም እዩ::ስለዚ እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ዝትወሃሃደን ቀፃልነት ዘለዎን ናይ ኣብርሆት ቃልሲ ይሓተና ኣሎ::