ራእይ

ትንሣኤ መበቆላዊ ሥልጣነ ተጋሩ ምብሳር።

ስርዓተ ኽብሪ፣ ፍልስፍና፣ እምነት፣ ባህሊን ታሪኽን ኣክሱማዊ ሥልጣነ መሰረት ዝገበረ ዳግመ ምኹላዕ ትግራይን ትግራዋይነትን ዘግሃደ፤ ሰላም፣ ምዕባለ፣ ማሕበራዊ  ፍትሕን ሰብኣዊ ሓርነትን ተጋሩ ዘውሓሰን ምስ ነብሱ፣ ጎረባብቱን ዓለሙን ብስኒትን ብምትሕብባርን ዝዋሳእ፣ ኣብርሆት ዝተላበሰ ወለዶ ተሃኒፁ ምርኣይ።

ልኡኽ

ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ብምውላዕ ምውዳቕን ምትሳእን ካብ ዝበዝሖ ናይ ዕንክሊል ጉዕዞ ብምውፃእ ኣብ መበቆላዊ ሥልጣነ ተጋሩ መሰረት ዝገበረ ናብ ዘይዛሪ ኩለመዳያዊ ኣብርሆትን ምዕባለን ምስግጋር።

ንመንነት ተጋሩ ብምሕብሓብ፣ ብምዕቃብን ብምምዕባልን መሰረት ሥልጣንኡ ዝኾነ ባህሊ፣ ስርዓት መነባብሮ፣ ሕግታትን ኣገባብ ምሕደራን፣ ርስቱን መረበቱን እምነቱን ንምዕቃብን ንምልማዕን ንዘበናት ዝገበሮም ቓልስታት መሰረት ገይሩ ዝብገስ፣ ናይዚ ወለዶ እዚ ታሪኻዊ ግደን ሓላፊነትን ተረዲኡ ንምትግባርን፣ ኣብርሆት ንምብሳርን ዘድሊ መስዋእቲ ንምኽፋልን ዝወሰነ ወለዶኣዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምምዕባልን ምስግጋርን እዩ።

Home_8_img_1 copy

ትግራዋይነት ብቐንዱ ምስ ዘርኢን ደምን ዝተተሓሓዘ ናይ ወገን መለለዪ ኣይኮነን። ትግራዋይነት ብቋንቋን ብመልክኣ ምድሪ ጥራሕ ኣይውሰንን። ቋንቋ መንነት ዝግለፀሉ ሓደ መልክዕን ትሕዝቶን ዋላ ይኹን እምበር ናይ ትግራዋይነት ደራቲ ሓፁር አይኮነን። ብስሩ እውን ትግራዋይ ሓደ ናይ ሓባር  ቋንቋ ትግርኛ ዝጥቀም እምበር ትግርኛ ብሕታዊ ቋንቋ ተጋሩ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ተጋሩ ካብ ትግርኛ ብተወሳኺ ከም ግእዝ፣ ትግረ፣ ኩናማ፣ ሳሆን ካልኦትን ቋንቋታት ስለ ዝውንኑ።

ማሕበራዊ  ምንቅስቓስን  ኣድላይነቱን

ማሕበራዊ ምንቅስቓስ (social movement) ማለት ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝኾነ ለውጢ ንምምፃእ ሃቂኑ ንኹሉ ህዝቢ ኣነቓቒሑ ናብ ሓደ ዕላማ ዘዕስል ህዝባዊ ምንቕቓሕ ማለት እዩ። ብኻሊእ ኣገላልጻ ሓዱሽ ኣብርሆት፣ ኣተሓሳስባታትን ሓሳባትን ከምኡ እውን ሓዱሽ ርድኢት (ኣረዳድኣ) ንምፍጣርን ምስራፅን ዝግበር ምልዕዓል፣ ትምህርትን፣ ሓፈሻዊ ናይ ምንቅቓሕ ስራሕትን ዝሓወሰ ከይዲ እዩ። 

መሰረታዊ ዕላማ ናይ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ኣወንታዊ ፅልዋ ንምሕዳርን ከም ህዝቢ ንቕሓት ንምውናንን ሓበራዊ ሕብረተሰባዊ ኣረኣእያታት ንምፍጣርን ምዕቃብን እዩ። ብኻሊእ ገፅ እንትረአ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ኣንፃር ኣሉታዊ ፅልዋ ወይ ፅዕንቶ ዝፈጥሩ  ውሽጣዊን ግዳማዊን ድሕረታት ምሒውካ ንምድርባይን ንምክልኻልን ብብርኪ ማሕበረሰብ ዝግበር ናይ ዓርሰ ምክልኻል ከይዲ እውን እዩ።

ትርጉምን ስያመን

ትንሣኤ

ትንሣኤ ንሙሉእ ህልውና፣ ትንሰኤ ንመንነትናን ንባህልናን፣ ትንሣኤ ንሓድነትና ንውህደትናን፣ ትንሣኤ ንስርዓት መነባብሮና፣ ትንሣኤ ንምዕባለን ማሕበራዊ ፍትሒን፣ ትንሣኤ ንራህዋን ሰላምን፣ትንሣኤ  ንመበቆላዊ ፍልጠትናን ቴክኖሎጂናን ትንሣኤ ንኣክሱማዊ ሥልጣነ ንምባል ይኸውን።

ኣክሱማዊ ሥልጣነ

ተጋሩ ቅድሚ ኣክሱመዊ ሥልጣነ ካልኦት ሥልጣነታት ከም ዝነበሩና ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ውድቀት ኣክሱም ዘለዉ ይኹን ዝቐሃሙ ዝተርኣዩ ዝተፋላለዩ ምዕባለታት እውን ኣለዉ። ናይዚ ምንቅስቓስ ኣክሱማዊ ዝበልናሉ ምኽንያት ንቅድምን ድሕርን ሥልጣነ ኣክሱም ኣማእኺሉ ክውክል ስለ ዝኽእልን ዓለም እትምስክረሉ ናይ  ሥልጣነና ጫፍ ጠርዚ ስለ ዝኾነን ንኹሉ ዘስማዕምዕ መግለፂ መንነትናን ትግራዋይነትና እንርእየሉ መስትያትናን ስለዝኾነ እዩ።

ትንሣኤ
ኣክሱማዊ ሥልጣነ

መሰረታዊ ዓንድታት (መትከላዊ ክብርታት)

ኣብ ምንቅስቓስ ትንሣኤ ኣክሱማዊ ሥልጣነ ራእይ ወለዶና ሽቶኡ ክወቅዕ ኣብ ዝግበር መስርሕ ቃልሲ ከም ገዛእቲ ኮይኖም ዘገልግሉ መትከላዊ ክብርታት እዞም ዝስዕቡ እዩም።

ሓቛፋይነት

ታሪኽን ኣመለኻኽታታትን ቀዳሞት ተጋሩን ህልው ህዝብን እንትንርኢ ፍፁም ዓብላልን ኣግላልን ተግባራት ዘይፃወር እዩ። ህዝብና ብማዕርነትን ምክብባርን ዝኣምን ሓቛፋይ ዲሞክራሲያዊነት ዝመግለፂኡ እዩ። ኣብ ታሪኽና፥ ነገሥታትን ህዝቢ ኣክሱምን ካብ ካልኦት ሥልጣነታት ብዝተፈለየ ናይ ኦሪት፥ ኦርቶዶክስ ክርስትናን፥ እስልምናን ሃይማኖታዊን ባህላዊን ክብርታት ብዘይግዳማዊ ፀቕጢን ተፅዕኖን ብኽብሪ ተቐቢሎም ክስፋሕፋሑ እንትፈቕዱ እቲ ነባር መቦቆላዊ ማሕበራዊን ፓለቲካዊን ክብርታትን ትካላትን ብስኒት ክነብሩ ስለዘኽእለ እዩ። እዚ ፍሉይ ሰብኣዊ ታሪኽና ንኣህጉርናን ንዓለምን ካብ ዘበርካትናዮም ማሕበራዊ ክብርታት እቲ ኣውራ እንትኾን፥ ንዞባናን ዓለምናን ዘለዎ እዋናዊ ኣገዳስነት እውን ግልፂ እዩ።

ዓርሰ ምርኮሳ

ትግራዋይ ፍፁም እምነቱን ተደራኽነቱን ኣብ ባዕሉን ባዕሉን ጥራሕ ዝኾነ ናይ ካልእ ዘይፅበ ወይ ዘይምነ ህዝቢ እዩ። እዚ ህዝቢ ብፃዕሩ ዝወነኖ ሃፍተ-ገነትን ሥልጣነን ዘለዎ እዩ። ብርእሰ ምትእምማን ስለዝነብር ካብ ትፅቢትን ፅግዕተኝነትን ድማ ነፃ ብምዃኑ ሓቀኛን ምኽንያታዊን ስለዝገብሮን ንዝኾነ ይኹን መጥቃዓይ ሓይሊ ኣሜን ኢሉ ዘይቕበል፣ ዘይርዕድ፣ ተባዕ ተቃላሳይን ሰዓራይ ስብእናን ስነ-ልቦናን ዝወነነን ህዝቢ እዩ።

መበቆላዊ ሥልጣነ

ተጋሩ ሰብዋና ጥንታዊ ሥልጣነ፣ ቋንቋ፣ ፊደል፣ ጥበብ ፅሑፍ፣ ኣቆፃፅራ ዘመን፣ ቁፅሪ፣ ስነህንፃ፣ ጥበብ ማሕበራዊ ናብራ፣ ሕጊ፣ ማሕረስንማእቶትን፣ስነ-መንግስቲ፣ ዜማ፣ ፍልስፍናን ካልኦት ተዛመድቲ ፍልጠታትን እዮም። ፍሉይ መግለፂ ህዝቢ ግእዝ መበቆላዊ ሥልጣነ ዘለዎ ምዃኑን ብዚ ድማ ንኻልኦት እውን ፀጋ ዘበርከተ ህዝቢ ምኻኑን እዩ። ናይ ስራሕ ባህሉ፣ ጥበብ ፈጣራይነቱን ክእለቱን ጥንታዊ ሥልጣንኡ ዘንፃባርቑን መግለፂ መንነቱን እዮም። ጥንታዊ ሥልጣነ ፍልፍል ኩርዓት ፣ ወነን ሃፍትን ህዝብና ጥራሕ ዘይኮነስ መሰረት ብሩህ መፃኢና እውን እዩ።

ስነ-ልቦናዊሓድነት

ሓድነት ተጋሩ፣ ብደም  (ዘርኢ)፣ ብቛንቋ ወይ ዝኾነ ደጋዊ (ግዳማዊ) ምልክት ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሓድነት ተጋሩ ፍልፍሉ ስነ ልቦናዊ ኣጠማምታን ናይ ሓሳብ ሓድነትን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ማሕበራዊ ምትእምማን ኣብ መንጎ ህዝቢ ግእዝ ነይሩን ኣሎን። ንመፃኢ እውን እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ። ስነልቦናዊ ሓድነት ዝወለዶ ማሕበራዊ ምትእምማን ውፅኢት ፍልስፍ

ሓቛፋይነት
ዓርሰ ምርኮሳ
መበቆላዊ ሥልጣነ
ስነ-ልቦናዊሓድነት

ንመኻኸር፣ ንሕበር፣ ንስመር፣ መፃኢና ነነፅር!

ምንቅስቓስ ንትንሣኤ ኣክሱማዊ ሥልጣነ (ትንሣኤ ኣክሱማዊያን) ከም ናይ ለውጢ ህዝባዊ ሓይሊ ኮይኑ ንምግልጋል ዕላማታት ኣለዉዎ። ነዚ ብዝተመልከተ ተወሳኺ ሓበሬታ ቀፂሎም የንብቡ።

ብ እዘን ዝስዕባ ኣክሱማውያን ትካላት ኣባልነት ክትምዝገቡ ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትደልዩ ተጋሩ ኢሜይል'ኹም ከ'ከምድልየትኩም መሪጽኩም እት ቅጺ ክትመልእዎ ንላቦ።

 

WordPress Theme built by Shufflehound. ትንሳኤ ኣኽሱማዊ ስልጣነ | ፳፻፲፩ ዓ.